Povoliť
Odmietnuť
Pozor zmena stránkových hodín:  Pon: 8.00-11.00, 13.00-17.00  |  Str: 8.00-12.00 |  Štv: 8.00-12.00
Telefón: 0903 449 126
0903 449 247
Mail: sbyt@sbyt.sk
Stránkové hodiny na adrese: Prievozská 18,
820 04 Bratislava 24

Cenník (platný do 31.12.2023)

Správcovský poplatok:

Služba Poplatok/Periodicita
Byt - podľa služby 7,20 € - 20,00 €/mesiac
Nebytový priestor - podľa služby0,24€/m²/mesiac
resp. podľa dohody
Garáž - podľa služby 2,50 € - 5,00 €/mesiac
Garážové státie - podľa služby 1,20 € - 3,00 €/mesiac
Spoločná časť a spoločné zariadenie - sklad osobných potrieb
0,50 €/mesiac

Služby nad rámec zmluvy o výkone správy:

Ekonomická časť
Služba Poplatok Úhrada
Vyhotovenie potvrdení: vyhlásenie správcu pre kataster nehnuteľností
Zaslané prostredníctvom e-mailu - scan
8,00 €

5,00€
v rámci vyúčtovania
Upomienka č.1 zaslaná poštou 5,00 €
+ poštovné
v rámci
vyúčtovania
Upomienka č.2 zaslaná poštou 10,00 €
+ poštovné
v rámci
vyúčtovania
SMS výzva0,50 €v rámci
 vyúčtovania
E-mail výzva2,00 €v rámci
 vyúčtovania
Vystavenie faktúr v mene vlastníkov za ks 1,50 € z FPÚaO
Spracovanie opravného vyúčtovania z pochybenia vlastníka/vlastníkov 10,00 €/byt alebo NP v rámci
vyúčtovania
Spracovanie účtovníctva pre bytový dom 0,30 €/položka podľa dohody
Mzdové, odvodové a daňové činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študenta, dohoda za poskytované služby a pod. – PP/NP 10,00 €
faktúra
Nájomné zmluvy: nepodnikatelia
16,60 €
v rámci vyúčtovania, prípadne na účet
Nájomné zmluvy: podnikatelia
33,00 €
v rámci vyúčtovania, prípadne na účet
Vypočítanie úroku z omeškania v rámci žaloby
5,00 €
v rámci
vyúčtovania
Administratívne práce:
vypracovanie výstupov a spracovanie údajov a podkladov nad rámec zmluvy o výkone správy
20,00€, resp. podľa dohody
z FPÚaO
Právna časť
Služba Poplatok Úhrada
Zapísanie zákonného záložného práva podľa §15 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov3,00€/osoba
Minimálne 50,00€/bytový dom
v rámci vyúčtovania
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatku - žaloba
30,00 €
v rámci žaloby
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatku - exekúcia
20,00 €
v rámci exekúcie
Príprava podkladov - dobrovoľná dražba
120,00 €
v rámci dražby

Nahlásenie škody, prípadne iných úradných záležitosti ( napr. polícia, štátne orgány a pod.)

12,00/hod

Z FPÚaO

Účasť konateľa alebo zamestnanca správcu na súdnom pojednávaní
50,00 €
v rámci žaloby,
exekúcie
Vymáhanie pohľadávok vlastníkov + exekúcie ( vrátanie vypracovania rôzných zmlúv + poradenstva a pod.)
Podľa platného cenníka oslovenej advokátskej kancelárie
z FPÚaO/
v rámci žaloby,
exekúcie

Technická časť
Služba Poplatok Úhrada
Vyhotovenie potvrdení: vek stavby 

Zaslané prostredníctvom e-mailu - scan
5,00 €

4,00€
v rámci
vyúčtovania
Vyhotovenie potvrdení: ostatné vyjadrenia správcu, napr.: stavebné úpravy, zmena kapacity istenia a pod.
5,00 €
v rámci
vyúčtovania
Odpis vodomerov – elektromerov; za kus byt/NP/garáž  a vodomerov - na byt/NP/garáž 
2,50 €
z FPÚaO
Odpis fakturačného meradla, vrátane meračov tepla12,00 €z FPÚaO
Účasť správcu na schôdzi vlastníkov nad rámec zmluvných schôdzi vyplývajúcich zo zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v platnom znení ( štvrtina vlastníkov)
20,00 €
za každú začatú hod.
z FPÚaO
Písomné hlasovanie za každú začatú hodinu za účasti správcu
30,00 €
z FPÚaO
Príprava podkladov k písomnému hlasovaniu5,00€/byt
Minimálne 30,00€/bytový dom
z FPÚaO alebo v rámci vyúčtovania
Schôdza zvolaná na individuálny podnet vlastníka za účasti správcu
50,00 € hod.
a každú začatú hod. 10,00 €
na účet
Výjazd - stretnutie správcu,  resp. konateľa po pracovnej dobe na bytovom dome, styk s dodávateľmi, rokovania, konzultácie a pod.25,00 €
za každú začatú hod.
z FPÚaO
Investičná časť
Služba Poplatok Úhrada
Kompletné zabezpečenie stavebného povolenia alebo ohlásenia stavby . Zabezpečenie stanoviska (napr.: stanovisko HaZZ, Obv.úradu životného prostredia, odd. ochrany vtáctva, vyznačenia právoplatnosti stav. povolenia a pod.) - bez kolkov a overenia dokladov
250,00 €
z FPÚaO
Kolaudácia – zabezpečnie podkladov, žiadosti, právoplatnosť a pod. - bez kolkov a overenia dokladov
100,00 €
z FPÚaO
Zorganizovanie výberového konania+ účasť správcu pre individuálne investičné akcie
30,00 €
z FPÚaO
Žiadosti o zaujatie verejného priestranstva
20,00 €
z FPÚaO
Príprava a spracovanie dokladov a podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB na kompletnú obnovu bytového domu. Zahŕňa napr.: schôdzu vlastníkov, príprava podkladov - písomné hlasovanie, zabezpečenie dokladov zo sociálnej a zdravotnej poisťovni, daňového úradu, vinkulácii poistky, notár, komunikácia s bankou, prítomnosť technika na obnove domu, kontrolné dni, komunikácia s dodávateľmi a zástupcami BD a pod. - bez kolkov a overenia dokladov
1,0 %

z  poskytnutej výšky úveru                              (správca si  vyúčtuje  sumu po schválení  úveru z účtu vlastníkov) - minimálne 1 000,-€

z FPÚaO
Príprava podkladov o úver k podaniu žiadosti na kompletnú obnovu bytového domu zo ŠFRB s tým súvisiaca príprava dokladov - bez kolkov a overenia dokladov (spolupráca s vybavovaním externej investičnej činnosti)
500,00 €
z FPÚaO
Činnosť správcu zabezpečovaná pri obnove bytového domu. Zahŕňa napr: účasť správcu na kontrolných dňoch, komunikácia s dodávateľmi, kontrola faktúr + komunikácia s príslušnými inšitúciami, organizovanie stretnutí so zástupcami a pod...........
25,00 €
za každú začatú hod.
z FPÚaO
Spracovanie dokladov k žiadosti o komerčný úver - bez kolkov a overenia dokladov
350,00 €
z FPÚaO
Všeobecná časť
Služba Poplatok Úhrada
Vybavenie vlastníka mimo stránkových hodín (neplatí, ak sa vlastník vopred dohodne)
7,00 €
v rámci vyúčtovania 
Fotokópie - jedna strana (pôdorys/výkres/...)
0,30 €
v rámci vyúčtovania 
Elektronické overenie údajov v liste vlastníctva + tlač LV
2,50 €
v rámci vyúčtovania 
Iné činnosti nad rámec zmluvy– správa, ekonomika, technika
podľa dohody
z FPÚaO

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 01.05.2021.
Správca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny predmetného sadzobníka.