Komplexná správa bytových domov

V prípade požiadavky na komplexnú obnovu bytového domu zabezpečíme pre Vás všetky činnosti ako napr.: projektovú dokumentáciu, možnosť dotácií – porovnanie najvýhodnejších ponúk z komerčných bánk, možnosť financovania finančných prostriedkov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, stavebný dozor až po samotnú realizáciu.

Prvotná činnosť správcov

 • úvodnej obhliadky a zhodnotenia objektu
 • návrhu potreby opráv nevyhnutných pre základný chod objektu
 • preskúmania finančnej situácie objektu, spracovania predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov s návrhom finančného plánu na najbližší rok
 • prevzatia technickej a ekonomickej dokumentácie

Ekonomicko-právne služby

 • vedenie kompletnej ekonomickej a účtovnej agendy bytového domu
 • založenie účtov v banke v členení:
  • fond prevádzky, údržby a opráv ( bežný alebo termínovaný účet)
  • služby ( bežný účet)
 • navrhovanie zálohových predpisov
 • spracovávanie ročného vyúčtovania
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich so správou domu,
 • uhrádzanie platieb a príspevkov na účty domu,
 • spracovávanie štvrťročných prehľadov neplatičov pre zástupcov vlastníkov,
 • sledovanie dodržiavanie uzatvorených dodávateľských zmlúv a nájomných zmlúv na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu,
 • vedenie a udržiavanie aktuálnych zoznamov všetkých údajov o vlastníkoch,
 • nahrávanie bankových výpisov a zaúčtovanie jednotlivých platieb,
 • sledovanie a kontrolovanie dodávateľsko – odberateľských faktúr,
 • vybavovanie podnetov osobného, telefonického, elektronického, písomného charakteru,
 • zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy, alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu,
 • zastupovanie vlastníkov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb,
 • archivovanie doklady (EÚ) – podľa registratúrneho plánu.

Technicko-prevádzkové služby

 • zabezpečovanie pravidelných a preventívnych prehliadok domu,
 • spracovávanie návrhu plánu opráv a údržby a predloženie ho vlastníkom,
 • oslovovanie dodávateľov pre a dodanie cenových ponúk,
 • uzatváranie zmlúv o dielo a iných dodávateľsko – odberateľských zmlúv,
 • pripravovanie – evidovanie zápisov zo schôdzi vlastníkov,
 • nahlasovanie poistných udalostí a pripravovanie dokladov k poistným udalostiam,
 • kontrolovanie faktúr hradených z fondu prevádzky, údržby a opráv – ( ďalej „ len FPÚaO“) – overenie ich vecnej a formálnej správnosti ),
 • evidovanie meradiel, podľa platnej legislatívy,
 • spracovávanie nameraných údajov z meradiel teplej úžitkovej vody, ( ďalej len „ TÚV“ ) studenej vody (ďalej „ len“ SV ) a pod. – podľa potreby,
 • pripravovanie podkladov pre rozúčtovanie TÚV, SV – podľa potreby, vybavovanie osobných, elektronických, telefonických a písomných podnetov,
 • vedenie evidencie zákonných revízií podľa platných noriem a STN,
 • zúčastňovanie sa na schôdzi vlastníkov, minimálne raz ročne,
 • vypracovanie k vyúčtovaniu správu o stave domu,
 • archivovanie dokladov (TÚ), podľa registratúrneho plánu a pod.

Doplnkové služby

 • uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom spoločných časti a zariadení v dome, avšak len na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov,
 • pripravovanie podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa správy domu, vrátane exekúcií,
 • podávanie návrhov na dobrovoľné dražby na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
 • pripravovanie dohôd na rôzne činnosti – podľa platnej legislatívy a pod.
property-grey

TAKMER 30 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Zabezpečujeme správu bytových domov, nebytových priestorov a polyfunkčných objektov od roku 1996.

certificate-grey

SPRAVUJEME VIAC AKO 70 OBJEKTOV

Kladieme veľký dôraz na spokojnosť našich klientov. Služby zabezpečíme: odborne-spoľahlivo-efektívne.

crown-grey

GARANTUJEME KVALITU A TOP SLUŽBY

Chceme sa neustále zlepšovať. Aj preto sa vzdelávame a získavame certifkáty ako napr. akreditáciu Manažéra správy budov.