Povoliť
Odmietnuť
Pon: 7.00-11.00, 13.00-17.00  |  Str: 7.00-11.00, 13.00-15.00  |  Štv: 7.00-11.00
Telefón: 0903 449 126
0903 449 247
Mail: sbyt@sbyt.sk
Adresa: Prievozská 18
820 04 Bratislava 24

Služby

SBYT, s r.o. vznikol dňa 1.8.2008 ako 100 % dcérska spoločnosť MEDIAL BYT družstvo, ktoré sa správe bytových domov venovalo od roku 1996.

Zmluvou o predaji časti podniku prevzala činnosť spojené so správou bytových domov naša spoločnosť.

V súčasnosti spravujeme 2 500 bytov, garáží a nebytových priestorov.

Ponuka služieb:

Prvotná činnosť správcu:

Rozsah a čas realizácie závisí od konkrétneho objektu.

Pozostáva z:


 • úvodnej obhliadky a zhodnotenia objektu
 • návrhu potreby opráv nevyhnutných pre základný chod objektu
 • preskúmania finančnej situácie objektu, spracovania predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov s návrhom finančného plánu na najbližší rok
 • prevzatia technickej a ekonomickej dokumentácie

Na základe zmluvy o výkone správy zabezpečujeme všetky práce, týkajúce sa ekonomicko - právnych činností:

 • vedenie kompletnej ekonomickej a účtovnej agendy bytového domu
 • založenie účtov v banke v členení:
  • fond prevádzky, údržby a opráv ( bežný alebo termínovaný účet)
  • služby ( bežný účet)
 • navrhovanie zálohových predpisov
 • spracovávanie ročného vyúčtovania
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich so správou domu,
 • uhrádzanie platieb a príspevkov na účty domu,
 • spracovávanie štvrťročných prehľadov neplatičov pre zástupcov vlastníkov,
 • sledovanie dodržiavanie uzatvorených dodávateľských zmlúv a nájomných zmlúv na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu,
 • vedenie a udržiavanie aktuálnych zoznamov všetkých údajov o vlastníkoch,
 • nahrávanie bankových výpisov a zaúčtovanie jednotlivých platieb,
 • sledovanie a kontrolovanie dodávateľsko – odberateľských faktúr,
 • vybavovanie podnetov osobného, telefonického, elektronického, písomného charakteru,
 • zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy, alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu,
 • zastupovanie vlastníkov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb,
 • archivovanie doklady (EÚ) – podľa registratúrneho plánu.

Za odplatu podľa platného cenníka správcu:

 • uzatváranie nájomných zmlúv na prenájom spoločných časti a zariadení v dome, avšak len na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov,
 • pripravovanie podkladov pre podanie návrhov na súd vo veciach týkajúcich sa správy domu, vrátane exekúcií,
 • podávanie návrhov na dobrovoľné dražby na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,
 • pripravovanie dohôd na rôzne činnosti - podľa platnej legislatívy a pod.

V technicko – prevádzkovej oblasti:

 • zabezpečovanie pravidelných a preventívnych prehliadok domu,
 • spracovávanie návrhu plánu opráv a údržby a predloženie ho vlastníkom,
 • oslovovanie dodávateľov pre a dodanie cenových ponúk,
 • uzatváranie zmlúv o dielo a iných dodávateľsko - odberateľských zmlúv,
 • pripravovanie - evidovanie zápisov zo schôdzi vlastníkov,
 • nahlasovanie poistných udalostí a pripravovanie dokladov k poistným udalostiam,
 • kontrolovanie faktúr hradených z fondu prevádzky, údržby a opráv - ( ďalej „ len FPÚaO“) - overenie ich vecnej a formálnej správnosti ),
 • evidovanie meradiel, podľa platnej legislatívy,
 • spracovávanie nameraných údajov z meradiel teplej úžitkovej vody, ( ďalej len „ TÚV“ ) studenej vody (ďalej „ len“ SV ) a pod. - podľa potreby,
 • pripravovanie podkladov pre rozúčtovanie TÚV, SV - podľa potreby, vybavovanie osobných, elektronických, telefonických a písomných podnetov,
 • vedenie evidencie zákonných revízií podľa platných noriem a STN,
 • zúčastňovanie sa na schôdzi vlastníkov, minimálne raz ročne,
 • vypracovanie k vyúčtovaniu správu o stave domu,
 • archivovanie dokladov (TÚ), podľa registratúrneho plánu a pod.
Všetky práce ekonomického, technického a evidenčného charakteru zabezpečujeme s dostatočným personálnym a programovým vybavením.

V rámci zabezpečenia služieb spojených s užívaním bytov a NP uzatvárame s jednotlivými dodávateľmi zmluvy na:

 • dodávku elektrickej energie pre spoločné priestory a výťahy,
 • dodávku tepla, teplej a studenej vody,
 • odvod odpadových vôd,
 • odvoz domového odpadu,
 • prevádzku výťahov,
 • upratovanie spoločných priestorov a zimnú údržbu v súlade s VZN príslušnej mestskej časti,
 • dodávku plynu pre bytové domy s vlastným zdrojom tepla.

Súčasťou technickej správy bytov a NP je zmluvné zabezpečenie dodávateľov pre opravy a údržbu v členení:

 • plyn,
 • voda,
 • elektrická energia,
 • kúrenie,
 • výťahy,
 • zámočníctvo,
 • revízie vyhradených technických zariadení,
 • havarijnú službu 24 hod. denne, vo sviatok a v dňoch pracovného pokoja.

V prípade požiadavky na komplexnú obnovu bytového domu zabezpečíme pre Vás všetky činnosti ako napr.: projektovú dokumentáciu, možnosť dotácií – porovnanie najvýhodnejších ponúk z komerčných bánk, možnosť financovania finančných prostriedkov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, stavebný dozor až po samotnú realizáciu.

Vo svojej činnosti zabezpečujeme spoluprácu správcu, prostredníctvom zvolených zástupcov a to najmä v otázkach, ktoré sú upresnené v zmluve o výkone správy.