Povoliť
Odmietnuť
Pozor zmena stránkových hodín:  Pon: 8.00-11.00, 13.00-17.00  |  Str: 8.00-12.00 |  Štv: 8.00-12.00
Telefón: 0903 449 126
0903 449 247
Mail: sbyt@sbyt.sk
Stránkové hodiny na adrese: Prievozská 18,
820 04 Bratislava 24

Ochrana pri požiari


Ochrana pred požiarmi v bytových domoch


Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, vyplývajúcich zo zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení (ďalej len, „zákon“) a vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení (ďalej len, „vyhláška“), ako i ďalších platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Tieto povinnosti zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom technika požiarnej ochrany, ako aj osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie, a to zvyčajne dodávateľským spôsobom - tým však nie je dotknutá zodpovednosť štatutárneho orgánu právnickej osoby za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.


Preventívna protipožiarna prehliadka


Je povinnosťou zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a to každých 12 mesiacov v obytných domoch a odstraňovať zistené nedostatky.

Dôležitým priestorom z hľadiska požiarnej bezpečnosti v bytových domoch je úniková cesta. Úniková cesta (komunikačný priestor, spoločné schodisko) je trvalo voľná komunikácia, ktorá umožňuje bezpečný pohyb osôb počas predpokladaného času evakuácie a musí sa vždy končiť na voľnom priestranstve. Úniková cesta musí byť požadovaného druhu, typu a musí mať požadované vybavenie.


V súvislosti s únikovými cestami v bytových domoch, nemôžu byť uložené žiadne predmety vyrobené z horľavých materiálov a predmety, ktoré zužujú potrebnú šírku únikovej cesty (napr. rôzne úložné skrinky, stolíky, kvetináče a pod.)

Plnenie tejto povinnosti je mimoriadne dôležité z dôvodu bezpečnej a rýchlej evakuácie unikajúcich osôb a rýchleho zásahu hasičskej jednotky.


Kontrola a čistenie komínov


Pokiaľ má bytový dom vlastné kúrenie zabezpečené, povedzme plynovou kotolňou je potrebné nezabudnúť na pravidelné čistenie a kontrolu komínov a taktiež na odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. S týmto úzko súvisí náležité dodržiavanie technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.

Technické a technologické zariadenia - elektrické zariadenia a bleskozvody


Technické a technologické zariadenia bytových domov musia byť prevádzkované a musí byť zabezpečené vykonávanie ich pravidelnej údržby a kontroly z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a odstraňovanie zistených nedostatkov podľa pokynov výrobcu a platných právnych predpisov. V tejto súvislosti možno spomenúť povinnosť zabezpečiť vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (tzv. revízie), ako aj kontrol elektrických zariadení a bleskozvodu.


Hasiace prístroje


Hasiace prístroje musia byť kontrolované najmenej raz za 24, resp. raz za 12 mesiacov, musia byť inštalované a ich stanovište označené piktogramom. Fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov vydá potvrdenie o ich kontrole. Nakoľko je trhu množstvo rôznych výrobcov hasiacich prístrojov, je potrebné dbať na to, aby fyzická osoba, ktorá vykonala ich kontrolu mala platné osobitné oprávnenie na ich kontrolu.


Požiarne vodovody


Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody) sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Kontrolujú sa najmä prevádzkové parametre (statický a dynamický tlak), vybavenosť hadicových zariadení predpísaným výzbrojom, funkčnosť hadíc (tlakovou skúškou), voľný prístup a označovanie. O kontrole sa vyhotoví záznam, vrátane protokolu o tlakovej skúške požiarnej hadice.

Požiarne uzávery (dvere, okná, klapky)


Na požiarnych uzáveroch (dvere, okno, klapka a iné) musí byť vykonávaná údržba (preventívna údržba, prehliadka a oprava) a kontrola, čím sa zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky. Údržbu požiarneho uzáveru vykonáva výrobca, alebo osoba zodpovedná za údržbu, najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu. Kontrolu požiarneho uzáveru vykonáva technik požiarnej ochrany v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, pre bytové domy každých 12 mesiacov.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)


V nových, hlavne výškových bytových domoch, alebo domoch s podzemnými garážami sa môžeme stretnúť s elektrickou požiarnou signalizáciou, skrátene EPS. V prípade tohto zariadenia musí byť zabezpečená trvalá obsluha v mieste umiestnenia hlavnej ústredne EPS pracovníkom, ktorý je poučený a zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Na tomto zariadení sa vykonávajú denné, mesačné, štvrťročné a ročné kontroly. O vykonaní ročnej kontroly EPS vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení EPS potvrdenie o vykonaní kontroly.
Povinnosti pri protipožiarnej kontrole


Pri výkone protipožiarnej kontroly je vlastník bytových domov, správca a SVB povinný umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie.


Pokuty


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže uložiť pokutu do 8 298 EUR (§59 ods.1 zákona), 16 596 EUR (§59 ods.2 zákona), resp. 16 596 EUR (§59 ods.3 zákona) právnickej osobe, ktorá poruší povinnosti ustanovené v zákone NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení.
Právnickej osobe, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta, môže okresné riaditeľstvo uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku pokuty uloženej podľa §59 ods.1, 2 a 3 zákona.