Povoliť
Odmietnuť
Pozor zmena stránkových hodín:  Pon: 8.00-11.00, 13.00-17.00  |  Str: 8.00-12.00 |  Štv: 8.00-12.00
Telefón: 0903 449 126
0903 449 247
Mail: sbyt@sbyt.sk
Stránkové hodiny na adrese: Prievozská 18,
820 04 Bratislava 24

Informácia - Kontajnery


PAPIER (modrý kontajner)


patria sem: časopisy, noviny, zošity, lepenka, knihy, kancelársky papier, reklamné letáky, papierové tašky, kartóny ; 

nepatria sem: mokré, mastné alebo inak znečistené papiere, tetrapaky, alobaly, samoprepisovacie a voskové papiere, použité plienky a hygienické potreby


PLASTY (žltý kontajner)


patria sem: neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), plastové obaly z domácnosti, fólie, plastové tašky a vrecká, tetrapaky, plechovky; 

nepatria sem: plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, biologickým odpadom alebo olejmi (okrem jedlých)


SKLO (zelený kontajner)


patria sem: neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy; 

nepatria sem: zrkadlá, drôtené a lepené skla, vrstvené bezpečnostné skla, technické skla, skla s obsahom chemických látok, tabuľové skla, horniny, porcelán, keramika


ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD (čierny kontajner)


patria sem: zvyšné komunálne odpady, ktoré sa nevytriedili; 

nepatria sem: papiere, plasty, sklá, biologicky rozložiteľné odpady z údržby zelene, objemné odpady (napr. nábytok, dvere, podlahoviny), horúci popol, horľavé odpady, kamene, zemina, stavebné odpady, uhynuté zvieratá, batérie, odpady, ktoré by ohrozili ľudské zdravie